سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در اطلاعات مکانی، سنجش از دور و نقشه برداری

انجمن سامانه های اطلاعات مکانی و پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در اطلاعات مکانی، سنجش از دور و نقشه برداری

انجمن سامانه های اطلاعات مکانی و پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی

توضیح تصویر
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در اطلاعات مکانی، سنجش از دور و نقشه برداری
نمایه مقالات پذیرش شده در کنفرانس
توضیح تصویر
اعضاء هیات علمی و حامیان دانشگاهی
اعضاء هیات علمی و حامیان سازمانی
توضیح تصویر
اهدا تندیس به مقالات برتر کنفرانس
توضیح تصویر
مجلات معتبر پشتیبان کنفرانس
توضیح تصویر

ژئودزی، تعیین موقعیت، ناوبری و چارچوبهای مختصاتی زمین مرجع

ژئودینامیک و پایش تغییرات پوسته زمین

فتوگرامتری و استفاده از پهپاد

سامانه ها و زیرساخت های اطلاعات مکانی (GIS & SDI)

فناوری سنجش از دور در بروزرسانی اطلاعات مکانی و پایش تغییرات محیطی

هیدروگرافی و پایش و مدلسازی دریا با استفاده از داده های میدانی و ماهواره ای

نقش اطلاعات مکانی در مدیریت منابع طبیعی، حفاظت از محیط زیست و مدیریت بحران

نقش اطلاعات مکانی در مدیریت، برنامه‌ریزی، کاداستر و آمایش سرزمین

کارتوگرافی و روشهای نوین نمایش اطلاعات مکانی

ایجاد تحول در تولید و ارائه داده‌های مکانی با استفاده از فناوری‌های دانش‌ بنیان